Quạt ly tâm trung áp

Lưu lượng: 1.200-180.000 m3/h Cột áp: 300-13.000 Pa Cánh quạt: 220-2000 mm

Chia sẻ:
Mô tả